Hotarari ale CL

Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Jilava, pentru anul bugetar 2018

Hotărâre privind modificarea si completarea Anexelor nr, 1,2 si 3 la HCL nr.42/23.10.20L7 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Hotărâre pentru aprobarea procedurii interne a comunei Jilava privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice la care consiliul local este acfionar majoritar

Hotărâre privind aprobarea Regularnentului de Administrare si Exploatare a Parcarilor Publice din Comuna Jilava

Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la persoanele juridice de la l0 lei/angajat/luna la 30 lei/angajat/luna si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Comunei Jilava, județul Ilfov in Republica Moldova Raionul laloveni, in perioada 24.03.2018 – 29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2018

Hotărîre privind salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate precum si indemnizatiile alesilor locali incepand cu 01 ianuarie 2018

Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2018 ajutoare de Urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate

Hotărâre privind numirea doamnei Velciu Violeta-Cătălina in calitate de membru in cadrul Consiliului de Administrație al EURO PREST SERV JILAVA SRL