Hotarari pe anul 2016

1. Hotarare privind aprobarea acoperirii integrale din excedentul anului fiscal 2015 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 958.404,98 lei.2. Hotarare privind aprobarea acoperirii golului de casa in suma de 141.584,85 lei, suma ce va fi utilizata pentru plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2016.3. Hotarare privind aprobarea contului anual de executie bugetara al comunei Jilava pe anul 2015.4. Hotarare privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 20165. Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.6. Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2016 ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate.7. Hotarare privind acordarea unor drepturi pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationalespeciale scolarizari in unitatile de invatamant de masa de pe raza comunei Jilava.8. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii.9. Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.10. Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava, Judetul Ilfov, pentru anul 2016-2017 Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.04.2016.11. Hotarare privind alegerea COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI.12. Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesica urmare a scrutinului din 5 iunie 2016.13. Hotarare privind declararea ca legal constituit al Consiliului Local Jilava.14. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Jilava.15. Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Jilava.16. Hotarare privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate.17. Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei, contractului nr.3/2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Jilava prin concesiune.18. Hotarare Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara la data 05 septembrie 2016.19. Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Dinu Marcel in cadrul Consiliului Local al comunei Jilava.20. Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Jilava.21. Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.22. Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10.10.2016.23. Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Radu Robert Mihail in cadrul Consiliului Local al comunei Jilava.24. Hotarare Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10.10.2016.25. Hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Nedelciu Marius in cadrul Consiliului Local al comunei Jilava.26. Votarare privind alegerea viceprimarului comunei Jilava.27. Hotarare privind constituirea comunei Jilava in calitate de parte civila intr-un dosar penal.28. Hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2016.29. Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava.30. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice din subordine.32. Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…33. Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2016 -2017.34. Hotarare pivind aderarea Comunei Jilava la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romalnia-Filiala Ilfov.35. Hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2016.36. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Jilava pe anul 2016.37. Hotarare Consiliu Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta ordinara din data de 22 decembrie 2016 la sediul Primarier Jilava.38. Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2017 in comuna Jilava